ÁSZF

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: https://www.namlugal.hu/ASZF/aszf.pdf

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Namlugal Számítástechnikai Bt.(továbbiakban:szolgáltató)

A szolgáltató székhelye: 2484 Gárdony, Eötvös Tér 17.

A szolgáltató  elektronikus levelezési címe: webmester@namlugal.hu

Cégjegyzékszáma: 07-06-015660

Adószáma: 22569934-1-07

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága (Cím:8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.)

Telefonszámai: +36-30-8941409 (mobil) +36-22-780-650 (vezetékes)

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:Microware Hungary Kft.

Webáruház címe:

https://www.namlugal.hu

https://www.namlugalbt.hu

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 2484 Gárdony, Eötvös tér 17.
       Telefon: +36-22-780-650 (normál díjszabású) vagy +36-30-8941-409 (mobil)
       E-mail: mailto:info@namlugal.hu

 

Nyitvatartás:

Hétfő 8:00-17:00
Kedd 8:00-17:00
Szerda 8:00-17:00
Csütörtök 8:00-17:00
Péntek 8:00-15:00
Szombat 8:00-14:00
Vasárnap Zárva

 

Általános szerződési feltételek elfogadása:

 1.          A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles                  elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg.    Az ÁSZF feltételeinek elfogadása                    esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.      
 2.          Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet            megrendelést sem. 
 3.          A regisztráció menete
 4.          A kosár használata
 5.          A megrendelés összeállítása
 6.          Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 7.          A megrendelés elküldése
 8.          A megrendelés visszaigazolása

Rendelés menete:

 1.          A regisztráció menete
 2.          A kosár használata
 3.          A megrendelés összeállítása
 4.          Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 5.          A megrendelés elküldése
 6.          A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1.   Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön    létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2.   A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3.  A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak:

A Webáruházban közzétett árak bruttó árak.

Kiszállítás, személyes átvétel, elektonikus termék szolgáltatás:

 1.      A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
 2.      A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 3.      A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni.

     Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 1.      Személyesen készpénzben
 2.      Kiszállítás esetén készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 3.      Banki átutalás (előre utalás) a következő bankszámla számra: Cib Bank 10700787-69314856-51100005

                                                                                                                             OTP Bank 11736082-22481449-00000000

 1.       PayPal fizetés

Lehetséges fizetési módok:

 1.         Személyesen készpénzben
 2.         Kiszállítás esetén készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 3.         Banki átutalás (előre utalás) a következő bankszámla számra: Cib Bank 10700787-69314856-51100005

                                                                                                                                OTP Bank 11736082-22481449-00000000

 1.         PayPal fizetés

Elállási jog:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Elállási nyilatkozat minta:

Az elállási nyilatkozatot a 2.számú melléklet tartalmazza.

Kellék és termék szavatosság és jótálásról szóló tájékoztató:

 1.      Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Namlugal Számítástechnikai Bt.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő fél év, de legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Namlugal Számítástechnikai Bt.  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1.      Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1.      Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján cégünk jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

12 hónap garancia időn belül.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

 1.         Személyes bejelentés
  A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
  tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
  – a vásárló nevét, címét, 
  – a termék megnevezését, vételárát, 
  – a vásárlás időpontját, 
  – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, 
  – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 
  – a kifogás rendezésének módját. 
  Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. 
  A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.
 2.         Írásban történő bejelentés
  A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ). 
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét, 
  – a termék megnevezését, vételárát, 
  – a vásárlás időpontját, 
  – a hiba bejelentésének időpontját,
  – a hiba leírását,
  – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

 

(Jegyzőkönyvet a 3.számú melléklet tartalmazza)

 

Mellékletek:

 

 

 

Gárdony, 2018.Május 24.